Thirukkural | குறள் 101

Categories இல்லறவியல்Posted on
Thirukkural-kural 101
Share with :  

குறள் பால் : அறத்துப்பால்

குறள் இயல் : இல்லறவியல்

அதிகாரம் : செய்ந்நன்றி அறிதல்

குறள் எண் : 101

குறள்: செய்யாமல் செய்த உதவிக்கு வையகமும்
வானகமும் ஆற்றல் அரிது.

விளக்கம் : தான் ஓர் உதவியும் முன் செய்யாதிருக்கப் பிறன் தனக்கு செய்த உதவிக்கு மண்ணுலகத்தையும் விண்ணுலகத்தையும் கைமாறாகக் கொடுத்தாலும் ஈடு ஆக முடியாது.

Kural pal: Arattuppal

kural iyal: Illaraviyal

athikaram: Ceynnanri arital

kural en: 101

Kural: Ceyyamal ceyta utavikku vaiyakamum
vanakamum arral aritu.

Vilakkam: Tan or utaviyum mun ceyyatirukkap piran tanakku ceyta utavikku mannulakattaiyum vinnulakattaiyum kaimarakak kotuttalum itu aka mutiyatu.