புரிந்து கொள்ளப்படாததை

Categories தோல்விPosted on
Share with :  

புரிந்து கொள்ளப்படாததை விட வேதனையானது…
தவறாய்…புரிந்துகொள்ளப்படுவது…!

Purintu kollappatatatai vita vetanaiyanatu…
Tavaray…Purintukollappatuvatu…!