பல வேடிக்கை-பாரதியார்

Categories தலைவர்கள்Posted on
Bharathiyar quotes
Share with :  

பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே- நான்
வீழ்வே னென்று நினைத் தாயோ?

-மகாகவி பாரதியார்

Pala vetikkai manitaraip pole nan
vilve nenru ninait tayo?

-Makakavi paratiyar