மீண்டும் உன்னக்காக

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Share with :  

போகும்  போதே  முழுமையாக  என்னை  அனுபவித்து  விட்டு  போ  மீண்டும்  உன்னக்காக வர மாட்டேன்.
“வாழ்க்கை”

Pōkum pōtē muḻumaiyāka eṉṉai aṉupavittu viṭṭu po  mīṇṭum uṉṉakkāka vara māṭṭēṉ.
“Vāḻkkai”