தன்னை மாற்றிக்கொள்ளத் தயாராக இருப்பவன்

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Share with :  

முதலில்  தன்னை  மாற்றிக்கொள்ளத்  தயாராக  இருப்பவன்  மட்டுமே, உலகை மாற்றத் தகுதி உடையவன்!

Mutalil  taṉṉai  māṟṟikkoḷḷat  tayārāka  iruppavaṉ maṭṭumē,  ulakai māṟṟat  takutiyuṭaiyavaṉ! ‘