நேர்மையான எண்ணங்கள் கவிதை-காத்திருந்து பார்

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Nermaiyana ennankal kavitai kattiruntu par
Share with :  

காத்திருந்து பார்

நீ ஆசைப்பட்டது கிடைக்கும்….

கஷ்டப்பட்டு பார்

நீ நினைத்தது நடக்கும்…

Kattiruntu par

ni acaippattatu kitaikkum….

Kastappattu par

ni ninaittatu natakkum…