ஊக்கமூட்டும் எண்ணங்கள் கவிதை-கஷ்டம் வரும்போது

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Ukkamuttum ennankal kavitai kastam varumpotu
Share with :  

கஷ்டம் வரும்போது கண்ணை

மூடாதே அது உன்னைக்

கொன்றுவிடும். கண்ணைத்

திறந்துபார் அதை நீ வென்றுவிடலாம்.

Kastam varumpotu kannai

mutate atu unnaik

konruvitum. Kannait

tirantupar atai ni venruvitalam.