அழகான குடும்ப கவிதை-நமது பிள்ளைகளை

Categories குடும்பம்Posted on
Alakana kutumpa kavitai namatu pillaikalai
Share with :  

நமது பிள்ளைகளை வறுமை தெரியாமல் வளர்ப்பதில்

தவறில்லை நமது உழைப்பு தெரியாமல் வளர்ப்பது தான் தவறு

Namatu pillaikalai varumai teriyamal valarppatil

tavarillai namatu ulaippu teriyamal valarppatu tan tavaru