அவ அப்படித்தான்

Categories குடும்பம்Posted on
Share with :  

“அவ அப்படித்தான் என்று கணவனும் அவரு அப்படித்தான் என்று மனைவியும்
புரிந்து கொண்டிருப்பதே உண்மையான காதல்”

“Ava appatittan enru kanavanum avaru appatittan enru manaiviyum purintu kontiruppate unmaiyana katal”