நீ என்னை விட்டு

Categories காதல்Posted on
Share with :  

நாட்கள் வேகமாகக் நகரர்கிறது. ஆனால் நான் அப்படியே தான் நிற்கின்றேன் நீ என்னை விட்டு சென்ற இடத்தில்.

Naṭkaḷ vekamakak nakararkiṟatu. Aṉal nan appaṭiye tan nirkinren ni eṉṉai vittu cenra itattil.