உற்சாகமாக இருக்குத்

Categories தலைவர்கள்Posted on
urcakamaka irukkut
Share with :  

உற்சாகமாக இருக்குத் தொடங்குவதுதான் வெற்றிகரமான வாழ்க்கை வாழத் தொடங்குவதற்கான முதல் அறிகுறி…

-சுவாமி விவேகானந்தர்

Urcakamaka irukkut totankuvatutan verrikaramana valkkai valat totankuvatarkana mutal arikuri…

-Cuvami vivekanantar