அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி

Categories பாயிரம்Posted on
Share with :  

குறள் பால்: அறத்துப்பால்
குறள் இயல்: பாயிரம்
அதிகாரம்: கடவுள் வாழ்த்து

குறள் எண் : 1

குறள்:
அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு

விளக்கம் :
எழுத்துக்கள் எல்லாம் அகரத்தில் தொடங்குகின்றன; (அது போல) உலகம் கடவுளில் தொடங்குகிறது.

Kuṟaḷ pāl: Aṟattuppāl
kuṟaḷ iyal: Pāyiram
atikāram: Kaṭavuḷ vāḻttu

kuṟaḷ eṇ: 1

Kuṟaḷ:
Akara mutala eḻuttellām āti
pakavaṉ mutaṟṟē ulaku

viḷakkam:
Eḻuttukkaḷ ellām akarattil toṭaṅkukiṉṟaṉa; (atu pōla) ulakam kaṭavuḷil toṭaṅkukiṟatu.