திருக்குறள்-உண்டார்கண் அல்லது

Categories களவியல்Posted on
Thirukkural-untarkan allatu
Share with :  

குறள் பால் : காமத்துப்பால்

குறள் இயல் : களவியல்

அதிகாரம் : தகையணங்குறுத்தல்

குறள் எண் : 1090

குறள்: உண்டார்கண் அல்லது அடுநறாக் காமம்போல்
கண்டார் மகிழ்செய்தல் இன்று.

விளக்கம் : காய்ச்சப்பட்ட கள், உண்டவர்க்கே மகிழ்ச்சி தரும்; காதலைப் போல், காண்பவருக்கும் அது மகிழ்ச்சி தருவது இல்லை.

Kural pal: Kamattuppal

kural iyal: Kalaviyal

atikaram: Takaiyanankuruttal

kural en: 1090

Kural: Untarkan allatu atunarak kamampol
kantar makilceytal inru.

Vilakkam: Kayccappatta kal, untavarkke makilcci tarum; katalaip pol, kanpavarukkum atu makilcci taruvatu illai.