அதிகம் பேசாதவனின் வாயிலிருந்து

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Share with :  

அதிகம் பேசாதவனின் வாயிலிருந்து
வரும் வார்த்தைகளுக்கு எப்போதும்
அதிகம் மதிப்பு உண்டு..

“Atikam pecatavanin vayiliruntu varum varttaikalukku
eppotum atikam matippu untu…..”