தன்னைத் தானே சீர்திருத்திக்

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Share with :  

தன்னைத் தானே சீர்திருத்திக் கொள்பவன்தான் உலகிலேயே மிகச் சிறந்த சீர்திருத்தவாதி. !

Tannait tane cirtiruttik kolpavantan ulakileye mikac ciṟanta cīrtiruttavāti. !