நல்ல எண்ணங்கள் கவிதை

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Best thought quotes
Share with :  

சில சொற்களை சொன்னால் தான் மதிப்பு,

சில சொற்களை உள்ளத்தில் மறைப்பதே சிறப்பு

Cila corkalai connal tan matippu,

cila corkalai ullattil maraippate cirappu