எண்ணங்கள் வாழ்க்கை தத்துவம்

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Ennankal valkkai tattuvam
Share with :  

சோம்பல் உன்னை ஏமாற்றாமல் காத்துக்கொள்.

ஏனேனில் அதற்கு இன்று ஒருநாளைக் கொடுத்தால்,

அது அடுத்த நாளையும் திருடிக்கொள்ளும்.

Compal unnai emarramal kattukkol.

Enenil atarku inru orunalaik kotuttal,

atu atutta nalaiyum tirutikkollum.