புனித வியாழன் 2024

Categories பண்டிகைகள்Posted on
Maundy Thursday 2024
Share with :  

அவர் தாமே தமது சரீரத்தில்

நம்முடைய பாவங்களைச்

சிலுவையின்மேல் சுமந்தார்

புனித வியாழன்

Avar thamae thamathu sareeraththil

nammudaiya paavangalaic

siluvainmel sumanthar

Punitha Viyazhan