தன்னம்பிக்கை இருக்கும்

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Tannampikkai irukkum
Share with :  

தன்னம்பிக்கை இருக்கும்

அளவுக்கு முயற்சியும்

இருந்தால் தான் வெற்றி

சாத்தியம்…

Tannampikkai irukkum

alavukku muyarciyum

iruntal tan verri

cattiyam…