அன்பான குடும்பம் கவிதை-குடும்பம் உறவுகளின்

Categories குடும்பம்Posted on
Anpana kutumpam kavitai - kutumpamp uravukalin
Share with :  

குடும்பம் உறவுகளின் இருப்பிடம்

அன்பின் கூடு நகைச்சுவை மைதானம்

அறிவு பள்ளி இன்பத்தோட்டம்

கருணைக் கோவில்

Kutumpam uravukalin iruppitam

anpin kutu nakaiccuvai maitanam

arivu palli inpattottam

karunaik kovil