சிறந்த நண்பன் கவிதை-உங்கள் தவறை

Categories நட்புPosted on
Ciranta nanpan kavitai - unkal tavarai
Share with :  

உங்கள் தவறை நியாயப்படுத்தும் நண்பனை

விடவும் சுட்டிக்காட்டி திருத்தும்

நண்பன் தான் சிறந்தவன்

Unkal tavarai niyayappatuttum nanpanai

vitavum cuttikkatti tiruttum

nanpan tan cirantavan