சிறந்த நட்பு கவிதை-உரிமை கொண்டாடும்

Categories நட்புPosted on
Ciranta natpu kavitai - urimai kontatum
Share with :  

உரிமை கொண்டாடும் உறவை விட,

உறவைக் கொண்டாடும் நட்பே சிறந்தது….

Urimai kontatum uravai vita,

uravaik kontatum natpe cirantatu….