பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர்

Categories பாயிரம்Posted on
Share with :  

குறள் பால் : அறத்துப்பால்

குறள் இயல் : பாயிரம்

அதிகாரம் : கடவுள் வாழ்த்து

குறள் எண் : 6

குறள்: பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்

விளக்கம் : மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி ஆகிய ஐந்து பொறிகளின் வழிப் பிறக்கும் தீய ஆசைகளை அழித்து கடவுளின்
பொய்யற்ற ஒழுக்க வழியிலே நின்றவர் நெடுங்காலம் வாழ்வார்.

kuṟaḷ pal: Arattuppal

kuṟaḷ iyal: Payiram

atikara: Katavul valttu

karuḷ eṇ: 6

Kuḷ: Porivayil aintavittan poytri olukka
neṟiniṉṟar nituval var

viḷakkam: Mey, vay, kaṇ, mukku, cevi aintu porikaḷin valippaṭu piṟakkum tīya acaikaḷai aḻikkum kaṭavuḷiṉ poyyarra oḻukka valiyile
ninravar netunkalam valvar.