அருட்செல்வஞ் செல்வத்துள்

Categories துறவறவியல்Posted on
Share with :  

குறள் பால் :அறத்துப்பால்

குறள் இயல் :துறவறவியல்

அதிகாரம் : அருள் உடைமை

குறள் எண் : 241

குறள்: அருட்செல்வஞ் செல்வத்துள் செல்வம் பொருட்செல்வம்
பூரியார் கண்ணு முள

விளக்கம் : செல்வங்கள் பலவற்றுள்ளும் சிறந்தது அருள் என்னும் செல்வமே. பொருட்செல்வம் இழிந்த
மனிதரிடமும் உண்டு.

Kuṟaḷ pāl: Aṟattuppāl

kuṟaḷ iyal: Tuṟavaṟaviyal

atikāram : Aruḷ uṭaimai

kuṟaḷ eṇ: 241

Kuṟaḷ: Aruṭcelvañ celvattuḷ celvam poruṭcelvam
pūriyār kaṇṇu muḷa

viḷakkam: Celvaṅkaḷ palavaṟṟuḷḷum ciṟantatu aruḷ eṉṉum celvamē. Poruṭcelvam iḻinta maṉitariṭamum uṇṭu.