திருக்குறள்-கடாஅக் களிற்றின்மேற்

Categories களவியல்Posted on
Thirukkural-kataak kalirrinmer
Share with :  

குறள் பால் : காமத்துப்பால்

குறள் இயல் : களவியல்

அதிகாரம் : தகையணங்குறுத்தல்

குறள் எண் : 1087

குறள்: கடாஅக் களிற்றின்மேற் கட்படாம் மாதர்
படாஅ முலைமேல் துகில்.

விளக்கம் : அந்தப் பெண்ணின் சாயாத முலைமேல் இருக்கும் சேலை, கொல்லம் மதம் பிடித்த ஆண் யானையின் முகபடாம் போன்று இருக்கிறது.

Kural pal: Kamattuppal

kural iyal: Kalaviyal

atikaram: Takaiyanankuruttal

kural en: 1087

Kural: Kataak kalirrinmer katpatam matar
pataa mulaimel tukil.

Vilakkam: Antap pennin cayata mulaimel irukkum celai, kollam matam pititta an yanaiyin mukapatam ponru irukkiratu.