திருக்குறள்-பாலொடு தேன்கலந்

Categories களவியல்Posted on
Thirukkural-palotu tenkalan
Share with :  

குறள் பால் : காமத்துப்பால்

குறள் இயல் : களவியல்

அதிகாரம் : காதற் சிறப்பு உரைத்தல்

குறள் எண் : 1121

குறள்: பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி
வாலெயிறு ஊறிய நீர்.

விளக்கம் : மென்மையான மொழிகளைப் பேசு கின்ற இவளுடைய தூய பற்களில் ஊறிய நீர் பாலுடன் தேனைக் கலந்தாற் போன்றதாகும்.

Kural pal: Kamattuppal

kural iyal: Kalaviyal

atikaram: Katar cirappu uraittal

kural en: 1121

Kural: Palotu tenkalan tarre panimoli
valeyiru uriya nir.

Vilakkam: Menmaiyana molikalaip pecu kinra ivalutaiya tuya parkalil uriya nir palutan tenaik kalantar ponratakum.