எண்ணங்கள் வாழ்க்கை தத்துவம்-எண்ணிக்கை என்றுமே

Categories எண்ணங்கள்Posted on
Ennangal valkkai thathuvam-ennikkai enrume
Share with :  

எண்ணிக்கை என்றுமே

வாழ்க்கையை முடிவு

செய்வதில்லை

எண்ணங்கள் தான்

முடிவு செய்யும்

எண்ணம் போல் வாழ்க்கை

Ennikkai enrume

valkkaiyai mutivu

ceyvatillai

ennankal tan

mutivu ceyyum

ennam pol valkkai