தோல்வியும், விமர்சனங்களை துடைத்தெறிய

Categories தோல்விPosted on
Share with :  

தோல்வியும், விமர்சனங்களை துடைத்தெறிய மனம் வேண்டும் விழும் போது எழ வேண்டும்.

Tolviyum, vimarcanankalai tutaitteriya manam ventum
vilum potu ela ventum.